Home

Informácia k spôsobu klasifikácie príspevkov na rekreáciu zamestnancov ZSS

 

Na Valnom zhromaždení v decembri, ale aj v inej komunikácii sa členovia SocioFóra pýtali na rekreačné poukazy, presnejšie otázky sa týkali sa problémov a možnosti klasifikácie a zohľadnenia výdavkov Vášho zariadenia sociálnych služieb na „rekreačné poukazy" Vašich zamestnancov. Pani Brichtová pripravila nasledovnú informáciu:

Čítať celý článok...

Ako sa budeme mať na „staré kolená"?

Podľa prieskumu Bayer Barometer si až 1/3 mladých Slovákov myslí, že nepôjde do dôchodku. Napriek tomu, že v produktívnom veku na starobu príliš nemyslia, ich predstavy o seniorskom veku sú vcelku optimistické.

Barometer od firmy Bayer ponúka prehľad postojov mladých ľudí vo veku 18 – 39 rokov na starobu. Výsledky unikátnej štúdie ukazujú, že obraz seniora v našej spoločnosti sa mení. Či sa mení len vo vnímaní mladej generácie alebo aj v realite je otázne.

Čítať celý článok...

Chceme upozorniť, že nesplnenie povinnosti predkladať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne môže mať pre poskytovateľov vážne následky.

Čítať celý článok...

Na základe preferencií členov o mieste konania konferencie Vás pozývame na Výročnú konferenciu SocioFóra spojenú s Valným zhromaždením, ktorá sa uskutoční:

 

Termin: 11. december 2019

Miesto: Bratislava, Cukrová 4, budova Cirkvi bratskej 

https://goo.gl/maps/tYXmA1PwJZCHdTft8


Program:

Čítať celý článok...

V tomto roku nás ešte čaká výročná konferencia spojená s valným zhromaždením, ktoré tento rok musí byť spojené s voľbami do Výboru SocioFóra.

Rezervujte si termín: 11. december 2019

Čítať celý článok...

Na základe ohlasov z informnačného seminára a tiež množstva otázok smerovaných na pani Brichtovú, ktoré súvisia s poslednou novelou zákona 448/2008 a konkrétne o úprave vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku, sme spolu s pani Brichtovou a nadáciou SOCIA pripravili príručku.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum je spoluorganizátorom odborného okrúhleho stola OPTIMALIZÁCIA PROCESU POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI A V REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU.

Spolu s ďalšími organizátormi EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Mesto Nitra a Nadácia SOCIA vás pozývame 6. novembra 2019 do Nitry.

Čítať celý článok...

Ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá bola prijatá v septembri 2019 NR SR, v jej niektorých častiach vstúpi do platnosti už od 1.10.2019.

Čítať celý článok...

Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život. 

Stretli sme sa pri príležitosti 15. výročia vzniku Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky (ďalej NPDZ), ktorý prispel okrem iného aj k zmene v povedomí spoločnosti o duševnom zdraví. Napríklad tým, že aj v tejto oblasti dochádza k prekonávaniu povestného nedemokratického „o nás bez nás“. 

Čítať celý článok...

Menšia expertná skupina ľudí z Výboru SocioFóra s podporou nadácie SOCIA a právnika Maroša Matiaška z Fóra pre ľudské práva predložila 12. septembra 2019 Výboru SocioFóra Ideový zámer reformy sociálnej ochrany.

Výbor SocioFóra dokument schválil a odporučil jeho šírenie pre reprezentatov politických strán zodpovedných za sociálnu oblasť ako príspevok Nezávislej platformy SocioFóra k potrebnej diskusii pred nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR na jar 2020.

Čítať celý článok...

Ďalšia novela zákona 448/2008 o sociálnych službách bola opäť na programe rokovania Národnej rady SR hneď na začiatku septembra. 

Jej rozsiahla časť sa týka vytvorenia podmienok pre digitalizaciu resp. vytvorenie informačného systému sociálnych služieb – toto sa tyka všetkých hráčov v oblasti sociálnych služieb.

Čítať celý článok...

Chceme vás informovať o konaní informačného seminára k novele zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne na rokovaní v NR SR.

Mgr. Lýdia Brichtová PhD. bude informovať o

Čítať celý článok...

Slovensko ostatný rok začalo aktívne pripravovať novú partnerskú dohodu, ktorá bude základným rámcom na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027.

SocioFórum, ako strešná organizácia je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a práve vďaka tomu sme mali možnosť navrhnúť ďalšie investičné priority. Vnímame totiž vysokú potrebu systémových zmien politík v sociálnej oblasti a práve európske štrukturálne a investičné fondy by mali Slovensko v týchto snahách podporiť.

SocioFórum Správu o Slovensku, ktorú predložila Európska komisia vrátane prílohy D, hodnotí ako obsažnú a veľmi presne pomenováva viaceré pálčivé témy v sociálnej oblasti. Rovnako za veľmi dôležitú považujeme oblasť dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti ako aj komplexnú podporu riešenia problémov komunít s prítomnosťou marginalizovaných skupín/komunít. Okrem týchto dvoch závažných tém sme navrhli 13 konkrétnych opatrení/investičných priorít, ktoré sú podľa nášho názoru zásadne dôležité pre udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj SR po roku 2020 a sú financovateľné z EŠIF.

Návrhy SocioFóra pre nové programové obdobie

V marci 2019 sa uskutočnilo stretnutie MPSVR so zástupcami neverejných poskytovateľov o obsahu návrhu novely zákona 448/2008 o sociálnych službách zameranej na digitalizáciu a rozširovanie zberu štatistických údajov.

MPSVR si dalo za cieľ touto novelou vytvoriť podmienky na elektronickú komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb (napr. Podávanie žiadostí o 

Čítať celý článok...

Ďakujeme účastníkom prieskumu, ktorí odpovedali na dotazník k digitalizácii zberu dát od poskytovateľov sociálnych služieb. Prieskum uskutočnila Nezávislá platforma SocioFórum v marci 2019. 

Tu si môžete

Čítať celý článok...

Zásadná pripomienka k predkladanej predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Vyjadrenie Nezávislej platformy SocioFórum.

Čítať celý článok...

Viac článkov...