Home

Menšia expertná skupina ľudí z Výboru SocioFóra s podporou nadácie SOCIA a právnika Maroša Matiaška z Fóra pre ľudské práva predložila 12. septembra 2019 Výboru SocioFóra Ideový zámer reformy sociálnej ochrany.

Výbor SocioFóra dokument schválil a odporučil jeho šírenie pre reprezentatov politických strán zodpovedných za sociálnu oblasť ako príspevok Nezávislej platformy SocioFóra k potrebnej diskusii pred nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR na jar 2020.

Čítať celý článok...

Ďalšia novela zákona 448/2008 o sociálnych službách bola opäť na programe rokovania Národnej rady SR hneď na začiatku septembra. 

Jej rozsiahla časť sa týka vytvorenia podmienok pre digitalizaciu resp. vytvorenie informačného systému sociálnych služieb – toto sa tyka všetkých hráčov v oblasti sociálnych služieb.

Čítať celý článok...

Chceme vás informovať o konaní informačného seminára k novele zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne na rokovaní v NR SR.

Mgr. Lýdia Brichtová PhD. bude informovať o

Čítať celý článok...

Slovensko ostatný rok začalo aktívne pripravovať novú partnerskú dohodu, ktorá bude základným rámcom na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027.

SocioFórum, ako strešná organizácia je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a práve vďaka tomu sme mali možnosť navrhnúť ďalšie investičné priority. Vnímame totiž vysokú potrebu systémových zmien politík v sociálnej oblasti a práve európske štrukturálne a investičné fondy by mali Slovensko v týchto snahách podporiť.

SocioFórum Správu o Slovensku, ktorú predložila Európska komisia vrátane prílohy D, hodnotí ako obsažnú a veľmi presne pomenováva viaceré pálčivé témy v sociálnej oblasti. Rovnako za veľmi dôležitú považujeme oblasť dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti ako aj komplexnú podporu riešenia problémov komunít s prítomnosťou marginalizovaných skupín/komunít. Okrem týchto dvoch závažných tém sme navrhli 13 konkrétnych opatrení/investičných priorít, ktoré sú podľa nášho názoru zásadne dôležité pre udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj SR po roku 2020 a sú financovateľné z EŠIF.

Návrhy SocioFóra pre nové programové obdobie

V marci 2019 sa uskutočnilo stretnutie MPSVR so zástupcami neverejných poskytovateľov o obsahu návrhu novely zákona 448/2008 o sociálnych službách zameranej na digitalizáciu a rozširovanie zberu štatistických údajov.

MPSVR si dalo za cieľ touto novelou vytvoriť podmienky na elektronickú komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb (napr. Podávanie žiadostí o 

Čítať celý článok...

Ďakujeme účastníkom prieskumu, ktorí odpovedali na dotazník k digitalizácii zberu dát od poskytovateľov sociálnych služieb. Prieskum uskutočnila Nezávislá platforma SocioFórum v marci 2019. 

Tu si môžete

Čítať celý článok...

Zásadná pripomienka k predkladanej predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Vyjadrenie Nezávislej platformy SocioFórum.

Čítať celý článok...

Krátky zápis z rokovania s predsedom vlády SR pánom Pellegrinim, pánom ministrom Richter, predstaviteľmi vyšších územných celkov a ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2018.

Čítať celý článok...

SocioFórum v júli využilo príležitosť a pri novelizácii zákona o sociálnych službách (kvôli jasličkám) poslalo aj svoje pripomienky k možnosti použitia finančného príspevku z ministerstva aj na EONy. 

Naše pripomienky si môžete pozrieť tu: 

Čítať celý článok...

Otvorený list premiérovi SR

My, zástupcovia členských organizácii Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Vás, vážený pán premiér, žiadame o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov na

Čítať celý článok...

 

Konferencia SocioFóra sa konala 27. júna 2018 v Banskej Bystrici

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum sa pridala k mimovládnym organizáciám zastupujúcim ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré NESÚHLASIA s vládnym návrhom novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sme presvedčení, že neprináša zásadné zlepšenie zložitej sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Preto sme návrh novely pripomienkovali. Naše návrhy však neboli akceptované. Vláda sa domnieva, že kompenzácie zdravotného postihnutia sú dostatočné. Je to naozaj tak? Nás realita denne presviedča o opaku.

Dohodli sme sa na spoločných krokoch:

1. Na okrúhlom stole 2.5.2018, ktorý organizovala

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SOCIOFÓRUM, o.z.

 

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

Nižšie uvedené pripomienky uplatňujeme všetky ako zásadné.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum vyjadruje podporu iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko!

Podporujeme požiadavku dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov.

Požadujeme vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, ktorí sú podozriví z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Požadujeme vládu, za ktorú sa nemusíme hanbiť.


V piatok 9. marca 2018 sa zúčastníme zhromaždení na rôznych miestach Slovenska.


Možnosť zapojiť sa k výzve Za slušné Slovensko je aj našou výsadou. 

 

 

Ponúkame Vám odpovede na otázky o doplatkoch do sumy minimálnej mzdy pre zamestnancov sociálnych služieb. 

 

Takto boli zadané otázky: 

- Ako evidovať a vykazovať doplatok do sumy minimálnej mzdy u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby nebol problém s financovaním takéhoto doplatku cez finančný príspevok na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách?

- Je takýto doplatok považovaný za súčasť platu zamestnanca na účely finančného príspevku na sociálne služby?

 

Odpovede sú

Čítať celý článok...

 

Organizácia ZMOS vydala Komunálneho spravodajcu (č. 2/2018) - viď nižšie priložené pdf, v ktorom, informuje svojich členov (obce a mestá) o novele zákona o sociálnych službách, ktorá prináša pre samosprávy zmenu vo financovaní sociálnych služieb. Túto iniciatívu oceňujeme, nakoľko mnohé obce a mestá nie sú zorientované a nevedia ako majú postupovať. V uvedenom spravodajcovi sú však mnohé nepresnosti, ktoré by mohli spôsobiť zmätok a pochybnosti tak u obcí a miest ako aj u klientov a poskytovateľov sociálnych služieb. V snahe neprehlbovať chaos v sociálnych službách, ktorý tu už máme, by sme Vás chceli upozorniť na niektoré informácie z citovaného

Čítať celý článok...

Viac článkov...