Home

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pripravuje od jari Stratégiu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V pracovnej skupine je aj zástupkyňa SocioFóra. 

Čítať celý článok...

Po rokoch tu máme ďalší pokus pripraviť novú stavebnú legislatívu. Podľa analýzy mimovládnych organizácii ale aj miestnej samosprávy návrhy, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím.

Čítať celý článok...

Naše expertky a členky Výboru SocioFóra, Lýdia Brichtová a Mária Filipová, pripravili návrhy odporúčaní pre lokálnu samosprávu na tému ako určovať poradie žiadostí o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnych služieb. V priloženom materiály odpovedali na dve základné otázky:

Čítať celý článok...

Skupina poslancov predložila návrh na zmenu zákona o sociálnych službách, v ktorej riešila otázku nepretržitého dohľadu a inštitútu dôverníka v sociálnych službách.

11. mája NR SR schválilo preložený návrh novely.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti pripravuje novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V záujme prerokovania obsahu jednotlivých pripravovaných zmien so všetkými zainteresovanými subjektami, pred ich predložením do legislatívneho procesu, vytvorilo MPSVR pracovnú skupinu. Svojich zástupcov nominovala aj Nezávislá platforma SocioFórum. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4.5. 2021.

Čítať celý článok...

V máji 2020 Európska únia ohlásila iniciatívu NextGenerationEU - dočasný nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy. Táro iniciatíva zahŕňa niekoľko rôznych finančných nástrojov. Hlavný prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti všetky členské štáty, vrátane Slovenska, začali pripravovať svoje Plány obnovy a odolnosti.

Čítať celý článok...

V rozhlasovej relácii Kontakty v utorok 16.03.2021 bola hosťom Branislava Belanová (riaditeľka DSS Domov jeseň zivota Hanulova ulica Dúbravka). Doplňujúce odpovede na otázky o situácii v ZSS počas pandémie poskytla aj naša štatutárka Lýdia Brichtová.

Čítať celý článok...

SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE – zámer reformy a financovanie služieb

Vláda SR schválila 12. 3. 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. 

Čítať celý článok...

Štatutárna zástupkyňa Sociofóra Lýdia Brichtová sa zúčastnila dňa 12.3.2021 na osobnom stretnutí u pani prezidentky Zuzany Čaputovej so zástupcami MZ SR, konkrétne so štátnou tajomníčkou p.Ježíkovou a dočasným riaditeľom NCZI p. Sujom k téme očkovanie seniorov.

Čítať celý článok...

V tejto pandeickej situácii niektorí poskytovatelia služieb krízovej intervencie adresovali otázky ohľadom zabezpečenia starostlivosti o odkázaných klientov na ministerstvo. Vzhľadom na  nejednotný výklad a hlavne na nejednotnú aplikáciu ustanovenia § 41 odsek 3 zákona č.448/200 8Z.z. v praxi, ktorý upravuje prípady nemožnosti poskytovať opatrovateľskú službu v taxatívne vymenovaných prípadoch,  nižšie nájdete odpoveď, ktorej obsahom je jednoznačný právny názor MPSVR o tom, že opatrovateľskú službu  možno poskytovať aj vtedy, ak sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba v útulku.

Čítať celý článok...

Vďaka vašim podnetom z praxe sme oslovili pani štátnu tajomníčku, aby zvážili zmeny v legislatíve o dotáciách a reagovali tak na potreby

Čítať celý článok...

Už dňa 20. januára 2021 sme zaslali ministrovi zdravotníctva naše nesúhlasné stanovisko k vyhláške MZ SR č. 10/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu reakciu a vysvetlenie. Preto sa na ministra zdravotníctva opäť obraciame a prosíme o vysvetlenie, z akých dôvodov boli niektoré cieľové skupiny (bližšie špecifikované v liste v prílohe) vylúčené z prioritného očkovania, a to aj napriek tomu, že potreba ich očkovania vyplynula zo záverov odborných diskusií.

Čítať celý článok...

Vážený pán premiér,

obraciame sa na Vás s prosbou o urgentné riešenie financovania sociálnych služieb krízovej intervencie prostredníctvom dotácie z Vašej rozpočtovej rezervy. Financovanie týchto sociálnych služieb nebolo z rôznych dôvodov dlhé roky vôbec riešené a zostali na chvoste záujmu tak zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vlády SR. Situácia je o to vážnejšia, že v čase pandémie sa problémy s financovaním týchto služieb ešte viac prehĺbili.

Čítať celý článok...

Dnes, 20. januára 2021 vyšla vyhláška MZ SR, ktorá určuje kriitériá určovania poradia očkovania. Jej znenie nás nepríjemne prekvapilo a preto Nezávislá platforma SocioFórum na jej znenie ihneď reaguje nasledovným stanoviskom:

 

 

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k nepochopiteľnému rozhodnutiu ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího k očkovaniu v sociálnej sfére

 

V pondelok 18. januára 2021 prebehla v médiách a na sociálnych sieťach, aj zo strany ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, veľká kampaň, ako sa začína s očkovaním tých najzraniteľnejších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Očakávali sme, že veľmi promptne oba rezorty (zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny) vydajú pravidlá a podmienky očkovania klientov a aj zamestnancov v sociálnej oblasti, aby sa mohol proces očkovania čo najskôr celoplošne naštartovať a zabezpečiť.

Čítať celý článok...

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k očkovaniu proti COVID-19

 

V posledných mesiacoch je situácia v poskytovaní sociálnych služieb veľmi náročná. Ochorenie COVID-19 negatívne a výrazne zasiahlo do života prijímateľov i zamestnancov sociálnych služieb. Ich snahou bolo aj pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých zamestnancov i prijímateľov a dodržiavanie nevyhnutných opatrení, aby sa ochránili zdravie a životy všetkých, tak prijímateľov ako aj zamestnancov. Často to bola nadľudská snaha, vyjadrujeme im obdiv a chápeme, že mnohí z nich sú už aj vyčerpaní.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum odsudzuje konanie ľudí v Hronovciach a vyjadruje zásadný nesúhlas s činnosťou zástupcov občianskeho združenia, paradoxne sa nazývajúce Teplo domova, ktorí v rodinnom dome v Hronovciach ubytovávali seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na základe nájomnej zmluvy, a to vo viac ako v hororových  podmienkach. Takéto občianske združenie poškodzuje dobré meno občianskych združení a iných mimovládnych organizácii, ktoré kvalitne, zodpovedne a čestne poskytujú legálne a registrované sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc iných.

Je treba zdôrazniť, že uvedené občianske združenie v Hronovciach nie je žiadnym legálnym poskytovateľom sociálnej služby a nie je ani domovom sociálnych služieb alebo domovom pre seniorov, ako ho médiá nesprávne označujú, čím rovnako vzbudzujú dojem, že toto občianske združenie patrí k legálnym poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe medializovaných informácií je možné zástupcov tohto občianskeho združenia nazvať len podvodníkmi a hyenami páchajúcimi závažnú trestnú činnosť v rovine týrania a zneužívania tých najzraniteľnejším občanov v núdzi, ktorých roky ponechávali prežívať v neľudských a nedôstojných podmienkach. 

Čítať celý článok...

Viac článkov...