Home

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu odovzdávania poznatkov a výmeny skúseností vo vašej organizácii? SocioFórum ponúka jednoduchú, prirodzenú cestu ako zvýšiť a zefektívniť úroveň vzdelávania vo Vašej organizácii. Touto cestou je neformálne vzdelávanie. Vzdelaný zamestnanec má pre vašu organizáciu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom a informáciám dokáže flexibilne reagovať na zmeny, ale prispeje aj k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb klientom vašej organizácie. K rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca je aj celkový osobnostný rozvoj.

SocioFórum disponuje tímom ľudí s rôznorodými skúsenosťami z oblasti sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej a včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany, sociálneho podnikania a pod. Okruh tém je možno rozšíriť na základe záujmu a požiadaviek účastníkov webinárov. Na základe analýzy požiadaviek, konzultácií, dôkladnej prípravy a na základe dlhoročných skúseností odborníkov v radoch SocioFóra a spolupracujúcich partnerov pripravujeme sériu online webinárov, ktoré chceme, aby priniesli členom SocioFóra úžitok a zvýšili kvalitu a efektivitu ich práce. 

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácie na trhu poskytovateľov sociálnych služieb. 

Aktuálna ponuka webinárov:

1. Prechod od chránenej dielne k sociálnemu integračnému podniku (PhDr. Elena Kopcová, PhD.)

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. uskutočnila rozsiahly prieskum medzi obcami a neverejnými poskytovateľmi, ktorý preukázal, že len 8,8 % miestnych samospráv prispieva odkázaným obyvateľom na sociálne služby.

Od opätovného zavedenia povinnosti obce spolufinancovať vybrané druhy sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi prostredníctvom finančného príspevku na prevádzku prešli viac ako tri roky. Uplatňovanie povinnosti v tejto oblasti je zo strany obcí veľmi rôznorodé a zo strany odkázaných občanov a neverejných poskytovateľov je vnímané veľmi negatívne. Pritom neverejní poskytovatelia plnia úlohy vo verejnom záujme. Je preto logické, že na financovanie nimi poskytovaných služieb majú právo, ktoré im zabezpečí prístup k verejným zdrojom.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pripravuje od jari Stratégiu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V pracovnej skupine je aj zástupkyňa SocioFóra. 

Čítať celý článok...

Po tlačovej konferencii MPSVR SR ohľadom odmien zamestnancom sociáolnych služieb a SPOD a SK vzniklo veľa otázok a nejasností. Viacerí ste sa ozývali k tomu, ako to s tými odmenami bude. Má ísť o refundáciu, ale čo ak poskytovateľ nemá také zdroje, aby dokázal vopred zaplatiť odmeny zamestnancom a potom požiadal o refundáciu.

Čítať celý článok...

Po rokoch tu máme ďalší pokus pripraviť novú stavebnú legislatívu. Podľa analýzy mimovládnych organizácii ale aj miestnej samosprávy návrhy, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím.

Čítať celý článok...

Naše expertky a členky Výboru SocioFóra, Lýdia Brichtová a Mária Filipová, pripravili návrhy odporúčaní pre lokálnu samosprávu na tému ako určovať poradie žiadostí o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnych služieb. V priloženom materiály odpovedali na dve základné otázky:

Čítať celý článok...

Skupina poslancov predložila návrh na zmenu zákona o sociálnych službách, v ktorej riešila otázku nepretržitého dohľadu a inštitútu dôverníka v sociálnych službách.

11. mája NR SR schválilo preložený návrh novely.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti pripravuje novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V záujme prerokovania obsahu jednotlivých pripravovaných zmien so všetkými zainteresovanými subjektami, pred ich predložením do legislatívneho procesu, vytvorilo MPSVR pracovnú skupinu. Svojich zástupcov nominovala aj Nezávislá platforma SocioFórum. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4.5. 2021.

Čítať celý článok...

V máji 2020 Európska únia ohlásila iniciatívu NextGenerationEU - dočasný nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy. Táro iniciatíva zahŕňa niekoľko rôznych finančných nástrojov. Hlavný prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti všetky členské štáty, vrátane Slovenska, začali pripravovať svoje Plány obnovy a odolnosti.

Čítať celý článok...

V rozhlasovej relácii Kontakty v utorok 16.03.2021 bola hosťom Branislava Belanová (riaditeľka DSS Domov jeseň zivota Hanulova ulica Dúbravka). Doplňujúce odpovede na otázky o situácii v ZSS počas pandémie poskytla aj naša štatutárka Lýdia Brichtová.

Čítať celý článok...

SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE – zámer reformy a financovanie služieb

Vláda SR schválila 12. 3. 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. 

Čítať celý článok...

Štatutárna zástupkyňa Sociofóra Lýdia Brichtová sa zúčastnila dňa 12.3.2021 na osobnom stretnutí u pani prezidentky Zuzany Čaputovej so zástupcami MZ SR, konkrétne so štátnou tajomníčkou p.Ježíkovou a dočasným riaditeľom NCZI p. Sujom k téme očkovanie seniorov.

Čítať celý článok...

V tejto pandeickej situácii niektorí poskytovatelia služieb krízovej intervencie adresovali otázky ohľadom zabezpečenia starostlivosti o odkázaných klientov na ministerstvo. Vzhľadom na  nejednotný výklad a hlavne na nejednotnú aplikáciu ustanovenia § 41 odsek 3 zákona č.448/200 8Z.z. v praxi, ktorý upravuje prípady nemožnosti poskytovať opatrovateľskú službu v taxatívne vymenovaných prípadoch,  nižšie nájdete odpoveď, ktorej obsahom je jednoznačný právny názor MPSVR o tom, že opatrovateľskú službu  možno poskytovať aj vtedy, ak sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba v útulku.

Čítať celý článok...

Vďaka vašim podnetom z praxe sme oslovili pani štátnu tajomníčku, aby zvážili zmeny v legislatíve o dotáciách a reagovali tak na potreby

Čítať celý článok...

Už dňa 20. januára 2021 sme zaslali ministrovi zdravotníctva naše nesúhlasné stanovisko k vyhláške MZ SR č. 10/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu reakciu a vysvetlenie. Preto sa na ministra zdravotníctva opäť obraciame a prosíme o vysvetlenie, z akých dôvodov boli niektoré cieľové skupiny (bližšie špecifikované v liste v prílohe) vylúčené z prioritného očkovania, a to aj napriek tomu, že potreba ich očkovania vyplynula zo záverov odborných diskusií.

Čítať celý článok...

Vážený pán premiér,

obraciame sa na Vás s prosbou o urgentné riešenie financovania sociálnych služieb krízovej intervencie prostredníctvom dotácie z Vašej rozpočtovej rezervy. Financovanie týchto sociálnych služieb nebolo z rôznych dôvodov dlhé roky vôbec riešené a zostali na chvoste záujmu tak zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vlády SR. Situácia je o to vážnejšia, že v čase pandémie sa problémy s financovaním týchto služieb ešte viac prehĺbili.

Čítať celý článok...

Viac článkov...