Home

V stredu 13. júla sme zaslali list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi so žiadosťou o stretnutie vo veci riešenia rodinno-právnej agendy. Tento list bol reakciou na spoločnú tlačovú konferenciu ministrov, ktorí reagovali na výzvy iniciatív "Za naše deti", ako aj "Inicaitívu Za vymazaných rodičov".

Čítať celý článok...

Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík

 

Projekt je zameraný na posilnenie advokačnej funkcie Nezávislej platformy SocioFórum ako relevantného

Čítať celý článok...

SocioFórum ako neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti, podporuje svojich členov aj v tejto náročnej situácii. V súčasnosti združujeme 116 riadnych a pridružených členov.

Od začiatku tejto mimoriadnej situácie otvorene komunikujeme, pýtame sa zodpovedných a sme s členmi v kontakte takmer na dennej báze. Všetky dôležité informácie posielame cez členskú emailovú konferenciu a niečo z toho nájdete aj v aktualitách na webovej stránke. Prognózy ukazujú, že táto náročná situácia bude trvať dlhšie, preto dávame na zváženie členstvo v našej platforme.

 

Riadnymi členmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. / členské 20 eur ročne

Iným ponúkame účasť na báze pridruženého členstva – členstvo fyzickej osoby (pracovníci vo verejnej správe, atď) / členské 15 eur ročne


Ako člen platformy máte k dispozícii najaktuálnejšie informácie.

 

Viac o členstve tu: http://www.socioforum.sk/index.php/clenstvo/51-clenstvo/129-clenstvo.

 

 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nás 30. apríla požiadalo o stanovisko k uvoľnovaniu opatrení v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pozastavené poskytovanie ambulantných služieb. 

Čítať celý článok...

Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024

Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Jej poslaním je aj zastupovanie členských organizácií v komunikácii s tvorcami verejných politík s cieľom prinášať skúsenosti a poznatky z praxe, upozorňovať na problémy, ale aj ponúkať riešenia. Aj preto sme po nástupe vlády premiéra Igora Matoviča predložili ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi a jeho štátnym tajomníkom naše návrhy tematických okruhov v oblasti sociálnej ochrany, ktoré považujeme za prioritné a dôležité. Komunikovali sme potrebu zapracovať ich do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024.

Čítať celý článok...

Máme nové usmernenie z ÚVZ SR (20.4.) k testovaniu klientov

Čítať celý článok...

Dnes, 17. apríla sme zaslali list hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. Aj na základe podnetov od našich členov sme hneď zachytili, že zamestnanci ÚVZ SR aj niektorých RÚVZ nepoznali/ nebrali na vedomie uznesenie vlády 220/2020 zo dňa 14. apríla 2020.

 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18359/1

Tu je text listu, ktorý išiel aj na vedomie aj ministrovi zdravotníctva, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a štátnej tajomníčke MPSVR.

Čítať celý článok...

LEN SPOLU TO PREKONÁME

Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO

Smutných správ je okolo nás v posledných dňoch veľa. Napriek tomu sme svedkami neúnavného pôsobenia desiatok občianskych iniciatív a mnohých neziskových organizácií pri zmierňovaní následkov koronakrízy na celom Slovensku. Sme na tieto prejavy spolupatričnosti, ľudskosti a solidarity hrdí.

Čítať celý článok...

Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID – 19

Nasledovné odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podporu pracovníkov vypracovali Miroslav Cangár (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci), Maria Machajdíková (SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien), Lýdia Brichtová (Nezávislá platforma SocioFórum), Maroš Matiaško (Fórum pre ľudské práva) a Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Odporúčania vychádzajú z praktických riešení súčasnej situácie v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a v zahraničí, odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a príkladov dobrej praxe, ktoré sú uvedené priamo v texte.

Čítať celý článok...

Blíži sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie povinnej automaticky zo zákona o e-Governmente pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, atď. Aktivácia na doručovanie sa začne 1. júna 2020. Vieme, že teraz máme úplne iné problémy, ale v súčasných podmienkach to však namiesto pár dní môže trvať oveľa dlhšie, pričom viaceré úrady na to aspoň neformálne vyzývajú už teraz, tak radím neodkladať na poslednú chvíľu.

Čítať celý článok...

V stredu 9. apríla sme spolu s viacerými organizáciami odoslali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a konkrétnymi návrhmi ako zmierniť dopady súčasnej mimoriadnej situácie na tých, ktorí prevádzkujú chránené dielne, chránené pracoviská a sociálne integračné podniky.

Čítať celý článok...

V súčasnej mimoriadnej situácii Národná rada Slovenskej republiky dňa 25. marca prijala zákon 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tiež aj dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona.

Čítať celý článok...

Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) ako aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. V záujme zvýšenia istoty pri tažkom rozhodovaní a poskytovaní sociálnych služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 preto pripravili  dve odporúčania týkajúce sa

Čítať celý článok...

V posledných dňoch nám niekoľkí členovia, ktorí sú zároveň prijímateľmi nenávratného finančného príspevku od IA MPSVR, a to tak v rámci dopytovo-orientovaných výziev alebo národných projektov, avizovali problémy. Obrátili sa na nás s prosbou tlmočiť spoločne problémy, ktorým čelia v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou a jej dopadmi na ich prácu.

Čítať celý článok...

Viacero strešných organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Komora opatrovateliek Slovenska, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb a Asociácia manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb sa spojilo a napísalo stanovisko adresované vláde SR, hlavného hygienika a ústrednému krízovému štábu.

Čítať celý článok...

Viac článkov...