Home

Pozývame Vás na konzultačný webinár: Skúsenosti z pilotného testovania informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) a digitalizácie komunikácie poskytovateľa sociálnych služieb s MPSVaR.

Na konzultačnom webinári sa budeme venovať najmä:

- Informačný systém sociálnych služieb – skúsenosti z pilotného testovania
- Elektronická schránka
- Elektronické podpisovanie zmlúv s MPSVR

 

Termín konzultačného webinára: 25.5.2022 v čase 9:00 - 11:00 hod.

Čítať celý článok...

Poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnych služieb obcou s dôrazom na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku.

Webinár je určený pre mestá, obce a VÚC a poskytovateľov. 

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. / Expertka pre sociálne služby s dlhoročnými skúsenosťami v koncepčnej, legislatívnej, poradenskej a riadiacej oblasti sociálnych služieb
Ing. Mária Filipová / expertka pre sociálne služby s dlhoročnými skúsenosťami zo spolupráce so samosprávou

Čítať celý článok...

V polovici marca 2022 vláda SR prijala dve nariadenia týkajúce sa financovania sociálnych služieb.

Čítať celý článok...

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad realitou vojnového konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý nás zasiahol ráno 24. februára 2022. Celý svet zasiahol smútok, ale aj vlna odhodlania akokoľvek pomôcť.

Mnoho organizácií a jednotlivcov sa vyjadrilo rôznym spôsobom a odsúdili túto nezmyselnú vojenskú agresiu voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Medzi nimi bola aj výzva mimovládnych organizácií, kde sa radí aj naša nezávislá platforma SocioFórum. Naším poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke aj profesionálne mimovládne organizácie v pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. sa pridala k verejnej výzve k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti.

 

Vážení poslanci a poslankyne NR SR.

Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho ministra práce, že dôjde okrem iných opatrení aj k návrhu a prijatiu Zákona o komisárovi pre deti.

Čítať celý článok...

Realizovať aktivity a služby v sociálnej oblasti sa nedá bez samosprávy. Preto sa aj naša pozornosť sústreďuje na vzájomnú spoluprácu. Vychádzajúc aj z podnetov našich členov sme pripravili publikácie Obec pripravená pomáhať.

Čítať celý článok...

Koncom roka 2021 sme pripravili už tretiu aktulizáciu poublikácie Potrebujem pomoc, čo mám robiť.

Obsahuje dobré rady pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako postupovať pri hľadaní pomoci podľa zákona o sociálnych službách v znení novely platnej od januára 2022.

Čítať celý článok...

Pridali sme svoj podpis pod otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Krajniakovi o situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. pripravuje v januári ďalší online webinár zo série vzdelávacích aktivít ohľadom novelu zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorú v novembri 2021 schválila NR SR 

Čítať celý článok...

Pripravili sme novú webovú stránku. Veríme, že takto bude prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia pre našich členov aj ostatnú verejnosť.

Postupne budeme prenášať všetky informácie zo starej stránky, aby ste všetko našli na jednom mieste.

Navštíviť ju môžete už teraz TU.

 

Projekt "Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík" je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum, o.z. k tragickému požiaru v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, kde pri požiari zahynuli už štyria klienti.

 

V Bratislave, 27. decembra, 2021

 

Vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad stratou nevinných životov ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí boli umiestnení v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum pripravila Ideový návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie. Tento návrh vznikol participatívnym procesom skupiny odborníkov a organizácií pracujúcich v sociálnych službách krízovej intervencie pod gesciou  SocioFóra. K návrhu prebehla následne diskusia v rámci širšej 22-člennej skupiny, ktorej sa zúčastnili poskytovatelia sociálnych služieb (verejní i neverejní) a odborníci.

Čítať celý článok...

Dňa 9. decembra 2021 sa uskutočnila Výročná konferencia SocioFóra spojená s Valným zhromaždením. Konferencia sa uskutočnila online a sme nazvali „Dúfali sme v zmeny – prídu?“ 

Diskutovvali sme o otázkach, odpovediach a informáciach týkajúce sa reforiem v oblasti sociálnej ochrany, počnúc od novej právnej úpravy v oblasti sociálnych služieb, vrátane ich financovania, zákona o dlhodobej starostlivosti, nového systému posudkovej činnosti, kvality sociálnych služieb a to aj v nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti a iných dôležitých tém, ku ktorým sa vláda SR zaviazala.


Čítať celý článok...

Pozývame na ďalší webinár: 

Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030 (Ing. Mária Filipová)

Rok 2020 bol rokom, keď končí programovacie obdobie viacerých strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na rozvoj sociálnych služieb. Strategické dokumenty určujú trendy rozvoja a prioritné oblasti, na ktoré nadväzujú aj finančné zdroje schválené EK v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj pripravované programovacie obdobie EŠIF na roky 2021 – 2027. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o uvedené finančné zdroje politika vašej organizácie, rozvojové zámery, ako aj vaše priority by mali byť v súlade so schválenými strategickými dokumentami. O ktoré dokumenty sa jedná?

Čítať celý článok...

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu odovzdávania poznatkov a výmeny skúseností vo vašej organizácii? SocioFórum ponúka jednoduchú, prirodzenú cestu ako zvýšiť a zefektívniť úroveň vzdelávania vo Vašej organizácii. Touto cestou je neformálne vzdelávanie. Vzdelaný zamestnanec má pre vašu organizáciu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom a informáciám dokáže flexibilne reagovať na zmeny, ale prispeje aj k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb klientom vašej organizácie. K rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca je aj celkový osobnostný rozvoj.

SocioFórum disponuje tímom ľudí s rôznorodými skúsenosťami z oblasti sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej a včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany, sociálneho podnikania a pod. Okruh tém je možno rozšíriť na základe záujmu a požiadaviek účastníkov webinárov. Na základe analýzy požiadaviek, konzultácií, dôkladnej prípravy a na základe dlhoročných skúseností odborníkov v radoch SocioFóra a spolupracujúcich partnerov pripravujeme sériu online webinárov, ktoré chceme, aby priniesli členom SocioFóra úžitok a zvýšili kvalitu a efektivitu ich práce. 

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácie na trhu poskytovateľov sociálnych služieb. 

Aktuálna ponuka:

2. Koncepcia výkonu opatrení v zariadeniach SPODaSK v SR 2021 – 2025 (PhDr. Elena Kopcová, PhD.)

Čítať celý článok...

Stanovisko SocioFóra  k  pracovnej verzii poslaneckého návrhu novely zákona o sociálnych službách, konkrétne k § 110aq, ktorý sa dopĺňa odsekmi 14 až 16

S navrhovaným znením legislatívnych zmien je možné súhlasiť, ale vzhľadom na to, aby v implementačnej praxi nevznikali žiadne pochybnosti a hlavne rôzne interpretácie zo strany obcí, prosíme Vás, aby ste do odôvodnenia navrhovaných zmien explicitne uviedli text, prípadne príklad, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že citované návrhy (1200 eur)sa nevzťahujú na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku ani pre tých neverejných poskytovateľov, ktorým obec/mesto poskytovalo finančný príspevok na určitú kapacitu zariadenia(určitý počet prijímateľov) v roku 2021.

Čítať celý článok...

Viac článkov...