Home

Stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum k očkovaniu proti COVID-19

 

V posledných mesiacoch je situácia v poskytovaní sociálnych služieb veľmi náročná. Ochorenie COVID-19 negatívne a výrazne zasiahlo do života prijímateľov i zamestnancov sociálnych služieb. Ich snahou bolo aj pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých zamestnancov i prijímateľov a dodržiavanie nevyhnutných opatrení, aby sa ochránili zdravie a životy všetkých, tak prijímateľov ako aj zamestnancov. Často to bola nadľudská snaha, vyjadrujeme im obdiv a chápeme, že mnohí z nich sú už aj vyčerpaní.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum odsudzuje konanie ľudí v Hronovciach a vyjadruje zásadný nesúhlas s činnosťou zástupcov občianskeho združenia, paradoxne sa nazývajúce Teplo domova, ktorí v rodinnom dome v Hronovciach ubytovávali seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na základe nájomnej zmluvy, a to vo viac ako v hororových  podmienkach. Takéto občianske združenie poškodzuje dobré meno občianskych združení a iných mimovládnych organizácii, ktoré kvalitne, zodpovedne a čestne poskytujú legálne a registrované sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc iných.

Je treba zdôrazniť, že uvedené občianske združenie v Hronovciach nie je žiadnym legálnym poskytovateľom sociálnej služby a nie je ani domovom sociálnych služieb alebo domovom pre seniorov, ako ho médiá nesprávne označujú, čím rovnako vzbudzujú dojem, že toto občianske združenie patrí k legálnym poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe medializovaných informácií je možné zástupcov tohto občianskeho združenia nazvať len podvodníkmi a hyenami páchajúcimi závažnú trestnú činnosť v rovine týrania a zneužívania tých najzraniteľnejším občanov v núdzi, ktorých roky ponechávali prežívať v neľudských a nedôstojných podmienkach. 

Čítať celý článok...

Vo štvrtok 3.12. 2020 sa konal odborný okrúhly stôl Aliancie za dôstojné starnutie. Lýdia Brichtová zo SocioFóra prijala ponuku, aby mohla prezentovať očakávania, aké Nezávislá platforma SocioFórum predstavila pred voľbami a tiež to, či a ako sa premietli do programového vyhlásenia vlády. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia MPSVR, MZ a MF, sa prezentovali aj výsledky prieskumu Nadácie SOCIA.

Čítať celý článok...

V poslednom týždni každý deň vychádzalo množstvo nových informácií v oblasti sociálnych služieb má za následok aj mnoho otázok od poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú adresované na MPSVR a tiež aj nám. Z uvedeného dôvodu prinášame niekoľko otázok a odpovedí týkajúcich sa hlavne dotácie na výživové doplnky, ktoré spracoval odbor sociálnych služieb MPSVR.

Čítať celý článok...

V týchto dňoch nás upozornili niektorí členovia SocioFóra, že neštátne centrá pre deti a rodiny, ktoré zabezpečujú výkon opatrení SPO a SK najmä terénnou a ambulantnou formou, dostali od Ústredia PSVR návrhy zmluv na budúci rok. Z nich vyplýva výrazné zníženie zazmluvených hodín (až o 51 %), ako aj povinnosť vrátiť 25 %, ak hodiny nebudú vyčerpané resp. úrady PSVR ich nevyužijú.... čiže ich čerpanie nie je v rukách samostných CDR. Tento stav považujeme za alarmujúci.

Čítať celý článok...

V stredu 4. novembra 2020 zástupcovania poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb zaslali list premiérovi vlády SR, ministrovi zdravotníctva a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Čítať celý článok...

Prinášame Vyhlásenie Výboru Nezávislej platformy SocioFórum k plošnému testovaniu a sociálnym službám.

Čítať celý článok...

V týchto dňoch to v sociálnych službách nie je jednoduché. Veríme, že aj takýto krátky materiál MÁME COVID, môže niekomu pomôcť.

Ide o odporúčania a skúsenosti pre riaditeľa/ľku alebo vedúcich pracovníkov pobytového zariadenia sociálnych služieb, ktoré sme pripravili v spolupráci s členmi Nezávislej platformy SocioFórum na základe skúseností tých, ktorí si už týmto prešli. "Pani riaditeľka, pán riaditeľ, máme COVID" veta, ktorej sa boja všetci riaditelia už týždne.

Čítať celý článok...

V stredu 13. júla sme zaslali list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi so žiadosťou o stretnutie vo veci riešenia rodinno-právnej agendy. Tento list bol reakciou na spoločnú tlačovú konferenciu ministrov, ktorí reagovali na výzvy iniciatív "Za naše deti", ako aj "Inicaitívu Za vymazaných rodičov".

Čítať celý článok...

Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík

 

Projekt je zameraný na posilnenie advokačnej funkcie Nezávislej platformy SocioFórum ako relevantného

Čítať celý článok...

SocioFórum ako neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti, podporuje svojich členov aj v tejto náročnej situácii. V súčasnosti združujeme 116 riadnych a pridružených členov.

Od začiatku tejto mimoriadnej situácie otvorene komunikujeme, pýtame sa zodpovedných a sme s členmi v kontakte takmer na dennej báze. Všetky dôležité informácie posielame cez členskú emailovú konferenciu a niečo z toho nájdete aj v aktualitách na webovej stránke. Prognózy ukazujú, že táto náročná situácia bude trvať dlhšie, preto dávame na zváženie členstvo v našej platforme.

 

Riadnymi členmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. / členské 20 eur ročne

Iným ponúkame účasť na báze pridruženého členstva – členstvo fyzickej osoby (pracovníci vo verejnej správe, atď) / členské 15 eur ročne


Ako člen platformy máte k dispozícii najaktuálnejšie informácie.

 

Viac o členstve tu: http://www.socioforum.sk/index.php/clenstvo/51-clenstvo/129-clenstvo.

 

 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a celospoločenské uvoľňovanie opatrení, ako aj na priame požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných ako aj samostatných poskytovateľov dňa 14. mája predložil odbor sociálnych služieb MPSVR SR na pripomienkovanie Návrh Plánu uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. 2. júna 2020 bol Plán uvoľňovania zverejnený na stránkach MPSVR a tiež prislúchajúce opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nás 30. apríla požiadalo o stanovisko k uvoľnovaniu opatrení v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pozastavené poskytovanie ambulantných služieb. 

Čítať celý článok...

Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024

Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Jej poslaním je aj zastupovanie členských organizácií v komunikácii s tvorcami verejných politík s cieľom prinášať skúsenosti a poznatky z praxe, upozorňovať na problémy, ale aj ponúkať riešenia. Aj preto sme po nástupe vlády premiéra Igora Matoviča predložili ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi a jeho štátnym tajomníkom naše návrhy tematických okruhov v oblasti sociálnej ochrany, ktoré považujeme za prioritné a dôležité. Komunikovali sme potrebu zapracovať ich do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024.

Čítať celý článok...

Máme nové usmernenie z ÚVZ SR (20.4.) k testovaniu klientov

Čítať celý článok...

Dnes, 17. apríla sme zaslali list hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. Aj na základe podnetov od našich členov sme hneď zachytili, že zamestnanci ÚVZ SR aj niektorých RÚVZ nepoznali/ nebrali na vedomie uznesenie vlády 220/2020 zo dňa 14. apríla 2020.

 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18359/1

Tu je text listu, ktorý išiel aj na vedomie aj ministrovi zdravotníctva, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a štátnej tajomníčke MPSVR.

Čítať celý článok...

Viac článkov...