Home Aktuality

Zásadná pripomienka k predkladanej predbežnej informácii o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Vyjadrenie Nezávislej platformy SocioFórum.

Čítať celý článok...

Krátky zápis z rokovania s predsedom vlády SR pánom Pellegrinim, pánom ministrom Richter, predstaviteľmi vyšších územných celkov a ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2018.

Čítať celý článok...

SocioFórum v júli využilo príležitosť a pri novelizácii zákona o sociálnych službách (kvôli jasličkám) poslalo aj svoje pripomienky k možnosti použitia finančného príspevku z ministerstva aj na EONy. 

Naše pripomienky si môžete pozrieť tu: 

Čítať celý článok...

Otvorený list premiérovi SR

My, zástupcovia členských organizácii Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb Vás, vážený pán premiér, žiadame o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov na

Čítať celý článok...

 

Konferencia SocioFóra sa konala 27. júna 2018 v Banskej Bystrici

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum sa pridala k mimovládnym organizáciám zastupujúcim ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré NESÚHLASIA s vládnym návrhom novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sme presvedčení, že neprináša zásadné zlepšenie zložitej sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Preto sme návrh novely pripomienkovali. Naše návrhy však neboli akceptované. Vláda sa domnieva, že kompenzácie zdravotného postihnutia sú dostatočné. Je to naozaj tak? Nás realita denne presviedča o opaku.

Dohodli sme sa na spoločných krokoch:

1. Na okrúhlom stole 2.5.2018, ktorý organizovala

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SOCIOFÓRUM, o.z.

 

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

Nižšie uvedené pripomienky uplatňujeme všetky ako zásadné.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum vyjadruje podporu iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko!

Podporujeme požiadavku dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov.

Požadujeme vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, ktorí sú podozriví z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Požadujeme vládu, za ktorú sa nemusíme hanbiť.


V piatok 9. marca 2018 sa zúčastníme zhromaždení na rôznych miestach Slovenska.


Možnosť zapojiť sa k výzve Za slušné Slovensko je aj našou výsadou. 

 

 

Ponúkame Vám odpovede na otázky o doplatkoch do sumy minimálnej mzdy pre zamestnancov sociálnych služieb. 

 

Takto boli zadané otázky: 

- Ako evidovať a vykazovať doplatok do sumy minimálnej mzdy u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby nebol problém s financovaním takéhoto doplatku cez finančný príspevok na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách?

- Je takýto doplatok považovaný za súčasť platu zamestnanca na účely finančného príspevku na sociálne služby?

 

Odpovede sú

Čítať celý článok...

 

Organizácia ZMOS vydala Komunálneho spravodajcu (č. 2/2018) - viď nižšie priložené pdf, v ktorom, informuje svojich členov (obce a mestá) o novele zákona o sociálnych službách, ktorá prináša pre samosprávy zmenu vo financovaní sociálnych služieb. Túto iniciatívu oceňujeme, nakoľko mnohé obce a mestá nie sú zorientované a nevedia ako majú postupovať. V uvedenom spravodajcovi sú však mnohé nepresnosti, ktoré by mohli spôsobiť zmätok a pochybnosti tak u obcí a miest ako aj u klientov a poskytovateľov sociálnych služieb. V snahe neprehlbovať chaos v sociálnych službách, ktorý tu už máme, by sme Vás chceli upozorniť na niektoré informácie z citovaného

Čítať celý článok...

Novela zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá bola prijatá na konci roku 2017 priniesla veľa praktických otázok. Od začiatku roka sa na nás opakovane obracajú naši členovia s otázkami: v akej výške alebo akým spôsobom sú obec/mesto alebo vyšší územný celok povinné, alebo môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom pri vybraných druhoch sociálnych služieb.

Preto sme sa rozhodli pripraviť praktickú príručku, 

Čítať celý článok...

finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejným poskytovateľom (§ 78a zákona o sociálnych službách), ktorý poskytuje MPSVR SR, je možné použiť výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá výške

Čítať celý článok...

http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10072321

 

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť na nové VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2018 zo dňa 26.1.2018, v ktorom sa upravujú bližšie podmienky poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Z hľadiska neverejných poskytovateľov je dôležité

Čítať celý článok...

V januári 2018 sme uskutočnili prieskum medzi poskytovateľmi ambulantných služieb, pri ktorých sa posudzuje

Čítať celý článok...

Nové podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci

 

Dňom 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa

Čítať celý článok...

Dobrý deň všetkým,

obraciame sa teraz najmä na tých, ktorí ste poskytovateľmi

Čítať celý článok...

Viac článkov...