Home Kontakt
 
SocioFórum
Nová adresa: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Hovorkyňou (štatutárnou zástupkyňou) bola 14. januára 2020, na prvom stretnutí nového Výboru SF, zvolená:  

Lýdia BRICHTOVÁ

 

 

Výbor SocioFóra má 12 členov. Na Valnom zhromaždení 11. decembra 2019 boli na funkčné obdobie 2020 - 2023 zvolení nasledovní členovia:


Lýdia BRICHTOVÁ

spolupracovníčka nadácie SOCIA

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.     

Telefón: 0949 279 962

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• sociálne služby a kompenzácie pre seniorov a ľudí so ZP

• služby krízovej intervencie

• posudková činnosť

• DI

• Dlhodobá starostlivosť

 

Mária FILIPOVÁ 

Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0905 406 462

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• spolupráca so samosprávou

• dlhodobá starostlivosť

• komunitné plánovanie

• kvalita v sociálnych službách

• deinštitucionalizácia

 

Jana HUROVÁ

Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o. z., Pri mlyne 1430/1A, 071 01 Michalovce

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 056 6421 714

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• oblasť duševného zdravia – nadrezortne a medziodborovo

• sociálne služby pre ľudí s psychiatrickou

• prevencia duševného zdravia – deti a mladí ľudia


Jozef KÁKOŠ

Depaul Slovensko, n.o., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0910 842 598

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služby pre ľudí bez domova

• reforma v krízovej intervencii

• kvalita v sociálnych službách

• komunitná práca /komunitné plánovanie


Elena KOPCOVÁ

TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0907 154 601

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• SPODaSK (CpDR)

• Komunitné centrá

• Špecializované sociálne poradenstvo

• Chránené dielne/sociálne podniky

 

Lukáš KVOKAČKA

Občianske združenie Barlička, Prostejovská 38, 080 01 Prešov

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• sociálne služby pre seniorov – ambulantné a pobytové

• ambulantné služby pre mladých so ZP (podpora v osamostatňovaní)

• dlhodobá starostlivosť

• manažment v sociálnych službách (zvyšovanie efektivity)

 

Anna LAURINEC ŠMEHILOVÁ

EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra

Emailový kontakt: Anna Laurinec Šmehilová

Telefón: 0905 161 326

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Je odbornou garantkou sociálnych služieb (špecializované sociálne poradenstvo, rehabilitačné stredisko a tlmočnícka služba) v občianskom združení EFFETA, v ktorom pracuje od jej založenia. S nepočujúcimi vyrastala a viac ako 20 rokov sa im aj profesne venuje. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane "Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli". V minulosti aktívne pôsobila v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupracovala na tvorbe viacerých programov určených pre ľudí so zdravotným postihnutím na národnej aj európskej úrovni. Aktívne komunikuje s poslancami NR SR aj Európskeho parlamentu a podieľa sa na tvorbe legislatívnych návrhov. Je držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny RMS MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos. Angažuje sa v komunálnej politike, kde sa aktívne zaujíma o sociálne služby v kompetencii obce. Aktívne pôsobila a pôsobí ako členka viacerých pracovných skupín Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre sociálnu oblasť.

 

Mária MACHAJDÍKOVÁ

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0911 137 175

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• najmä sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov

• deinštitucionalizácia

• eurofondy

• komunitné plánovanie


Vladislav MATEJ 

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislavaa

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903 49 30 37

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služba včasnej intervencie, nadrezortná spolupráca (so školstvom, zdravotníctvom)

• vzdelávanie v sociálnych služieb

 

Viera MRÁZOVÁ

Jazmín n.o., F. Nádaždyho 4, 97251 Handlová

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0905 342 880

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

• služby krízovej intervencie

• financovanie sociálnych služieb

 

Martina PETIJOVÁ

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0911 150 566

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu: 

• Mladí ľudia so znevýhodnení zdravotným a sociálnym – prechod zo školy do života

• Technická podpora


Zuzana POLAČKOVÁ

spolupracovníčka nadácie SOCIA

Emailový kontakt: Zuzana Polačková

Telefón: 0940 600 486

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

služby zamestnanosti, podpora zamestanosti/zamestnateľnosti, MRK, sociálne inovácie, sociálne podnikanie, prepájanie MVO a podnikateľského sektora, Pracovné skúsenosti aj v oblasti štrukturálnych fondov – ESF.

 

  

 

Revízor

Oľga REPTOVÁ

Organizácia: OMAPO, občianske združenie, Školská 259/16, 900 42 Dunajská Lužná

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903 959 603

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Členka M.E.S.A. 10 - analytička sociálnej politiky od roku 1998, štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO, prepravná služba a poradenstvo v mikroregióne Pridunajsko od roku 2000, členka Správnej rady SED Bratislava, členka sociálnej komisie pri OZ Dunajská Lužná, členka výboru SocioFóra od roku 2006, autorka a spoluautorka kapitol o sociálnej politike v Súhrnných správach o Slovensku – 1998-2009, štúdia o decentralizácii sociálnych služieb v roku 1999, spoluautorka štúdie Podporované zamestnávanie na Slovensku 2006, štúdia Kvalita v podporovanom zamestnávaní 2007, spoluautorka modelu vzorovej miestnej komunity 2014, a Príručky pre riadenie rozvoja miestnych komunít 2014, koordinátorka mnohých konferencií o sociálnej politike – aj o sociálnych službách, či o ekonomických témach...

Zameranie: rozvoj sociálnych služieb v obciach