Home Kontakt Kontakt Kontakt
 
SocioFórum
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
e-mail: SocioForum
Kontaktná osoba: Martina Petijová
0911 15 05 66

 

Hovorcami (štatutárnymi zástupcami) sú: 

Lýdia BRICHTOVÁ

Vladislav MATEJ

Helena WOLEKOVÁ

 

Výbor SocioFóra má maximálne 13 členov, ktorí sú volení na výročnej konferencii na obdobie 4 rokov. Všetci účastníci konferencie volia 5 členov, ďalších maximálne 8 členov výboru volia účastníci konferencie podľa krajov. Vo funkčnom období 2015 – 2019 pracujú vo výbore nasledovní členovia:


Lýdia BRICHTOVÁ

Organizácia: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

sociálna ochrana (napr. sociálne služby, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, dlhodobá starostlivosť, štandardy kvality)

 

 

Mária FILIPOVÁ 

Organizácia: Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica

Emailový kontakt:

Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

pracuje v sociálnej oblasti od roku 1991, v štátnej správe (do roku 1995), v samospráve od roku 1995. Zastupuje ako expertka Úniu miest Slovenska v rôznych pracovných skupinách pri tvorbe legislatívy a nastavovaní verejných politík v sociálnej oblasti. Je členkou rôznych orgánov MVO (Podnik medzitrhu práce, n.o, Šanca pre všetkých – členka SR, Agentúra podporných služieb, n.o., Žilina – členka SR, členka SR Komunitnej nadácie Zdravé mesto). Pracovala ako konzultantka, odborný radca, hodnotiteľka v rôznych národných projektoch. Má bohaté skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov v sociálnej oblasti.

 

Vladislav MATEJ 

Organizácia: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislavaa

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903 49 30 37

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Odborne sa dlhodobo venuje oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, rozvoju komunitných sociálnych služieb, sociálnemu poradenstvu, organizačnému rozvoju MNO a fund-raisingu.

 

Helena WOLEKOVÁ

Organizácia: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Patrí medzi zakladajúcich členov SocioFora ešte ako neformálnej nezávislej platformy. Opakovane bola volená za člena výboru a následne za jeho hovorkyňu. Zastupuje SocioForum v Rade vlády pre MNO, z čoho jej vyplývajú ďalšie úlohy: je členkou Monitorovacieho výboru OP ĽZ, kde zastupuje záujmy MNO najmä transparentnosť a objektivitu rozhodovacích procesov.


Zuzana POLAČKOVÁ

Organizácia: Nezisková organizácia EPIC, Panenská 29, 811 03 Bratislava/SocioFórum

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0940 600 486

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

služby zamestnanosti, podpora zamestanosti/zamestnateľnosti, MRK, sociálne inovácie, prepájanie MVO a podnikateľského sektora, Pracovné skúsenosti aj v oblasti štrukturálnych fondov – ESF.


 

Regionálni zástupcovia SocioFóra:

Banskobystrický kraj:

Anna SUROVCOVÁ

Organizácia: Centrum socialnych sluzieb KA, Kalinčiakova 781/2, 96301 Krupina

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903/969 345

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

opatrovateľská služba – seniori, sociálne poradenstvo, zariadenie núdzového bývania – obete násilia, osamelé matky s deťmi, denný stacionár, sprostredkovanie osobnej asistencie – seniori, občania so zdravotným postihnutím, ...

 

Bratislavský kraj:

Elena KOPCOVÁ

Organizácia: TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0907 154 601

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

1. sociálne služby - komunitné centrum, špecializované sociálne poradenstvo, služby včasnej intervencie

2. výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

3. agentúra podporovaného zamestnávania

Cieľovými skupinami sú:

ľudia so zdravotným postihnutím, dysfunkčné rodiny a rodiny v kríze, ľudia ohrozených sociálnym vylúčením

 

Košický kraj:

Dagmar KOZÁKOVÁ

Organizácia: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Ťahanovské riadky 23, Košice

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Ambulantné služby: špecializované sociálne poradenstvo, zdravotnícke služby (FBLR), sociálna služba v DSS a v RS, chránená dielňa, materská škola

Cieľové skupiny:

deti, mládež a dospelí s ŤZP (telesným postihnutím), ich rodiny a komunity.

 

Nitriansky kraj:

Anna ŠMEHILOVÁ ml.

Organizácia: EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0905/161 326

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Je odbornou garantkou sociálnych služieb (špecializované sociálne poradenstvo, rehabilitačné stredisko a tlmočnícka služba) v občianskom združení EFFETA, v ktorom pracuje od jej založenia. S nepočujúcimi vyrastala a viac ako 20 rokov sa im aj profesne venuje. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane "Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli". V minulosti aktívne pôsobila v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupracovala na tvorbe viacerých programov určených pre ľudí so zdravotným postihnutím na národnej aj európskej úrovni. Aktívne komunikuje s poslancami NR SR aj Európskeho parlamentu a podieľa sa na tvorbe legislatívnych návrhov. Je držiteľkou niekoľkých ocenení vrátane ceny RMS MOST 2013/2014 za dlhodobý prínos. Angažuje sa v komunálnej politike, kde sa aktívne zaujíma o sociálne služby v kompetencii obce. Aktívne pôsobila a pôsobí ako členka viacerých pracovných skupín Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre sociálnu oblasť.

 

Prešovský kraj:

Marián BAČA

Organizácia: Lipový dom n.o., Petrovany 575, 082 53 Petrovany

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0907 994 126

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

sociálne služby, sociálne poradenstvo, supervízia, mediácia, terapeutická činnosť

Cieľové skupiny:

seniori, ŤZP, sociálne vylúčení, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením

 

Trenčiansky kraj:

Viera MRÁZOVÁ

Organizácia: Jazmín n.o., F. Nádaždyho 4, 97251 Handlová

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0905342880

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Od roku 2005 pracujem ako riaditeľka neziskovej organizácie, venujem sa službám krízovej intervencie a pomoci rodinám resp. matkám s deťmi v núdzi a týraným ženám. Som členkou pracovnej skupiny pri príprave Stratégie riešenia bezdomovectva. Pracujem aj ako členka sektorovej rady Zdravotníctvo a sociálna oblasť v Národnej sústave kvalifikácii a Národnej sústave povolaní. Od októbra 2015 som člen Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020.

Bola som členkou pracovnej skupiny venujúcej sa príprave metodiky štandardov kvality sociálnych služieb, tiež aj hodnotiteľ projektov Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nórskeho finančného mechanizmu.

 

Trnavský kraj:

nebol navrhnutý a zvolený kandidát

poverená komunikáciou:  

Elena KOPCOVÁ 

Organizácia: TENENET o.z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0907 154 601

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

1. sociálne služby - komunitné centrum, špecializované sociálne poradenstvo, služby včasnej intervencie

2. výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

3. agentúra podporovaného zamestnávania

Cieľovými skupinami sú:

ľudia so zdravotným postihnutím, dysfunkčné rodiny a rodiny v kríze, ľudia ohrozených sociálnym vylúčením

 

Žilinský kraj:

Anna VEREŠOVÁ

Organizácia: Áno pre život n.o. , Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice/NR SR

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903 534 894

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

sociálne služby krízovej intervencie – ubytovanie pre ženy s deťmi;

základné a špecializované poradenstvo pre členov rodín ohrozených domácim násilím alebo v inej krízovej situácii a osoby ohrozené sociálnym vylúčením;

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

zamestnávanie zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb - chránené pracoviská/dielne a sociálne firmy;

skúsenosti v príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov;

skúsenosti s organizáciou medzinárodných konferencií, kampaní a verejných zbierok.

 

prizvaná: 

Mária MACHAJDÍKOVÁ

Organizácia: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

Emailový kontakt:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0911 137 175

 

 

Revízor

Oľga REPTOVÁ

Organizácia: OMAPO, občianske združenie, Školská 259/16, 900 42 Dunajská Lužná

Emailový kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: 0903 959 603

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

Členka M.E.S.A. 10 - analytička sociálnej politiky od roku 1998, štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO, prepravná služba a poradenstvo v mikroregióne Pridunajsko od roku 2000, členka Správnej rady SED Bratislava, členka sociálnej komisie pri OZ Dunajská Lužná, členka výboru SocioFóra od roku 2006, autorka a spoluautorka kapitol o sociálnej politike v Súhrnných správach o Slovensku – 1998-2009, štúdia o decentralizácii sociálnych služieb v roku 1999, spoluautorka štúdie Podporované zamestnávanie na Slovensku 2006, štúdia Kvalita v podporovanom zamestnávaní 2007, spoluautorka modelu vzorovej miestnej komunity 2014, a Príručky pre riadenie rozvoja miestnych komunít 2014, koordinátorka mnohých konferencií o sociálnej politike – aj o sociálnych službách, či o ekonomických témach...

Zameranie: rozvoj sociálnych služieb v obciach