Home O nás

SocioFórum je neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti. SocioFórum pokračuje v napĺňaní poslania a programu Sekcie humanitných a charitatívnych činností Grémia tretieho sektora, ktorá aktívne fungovala nepretržite od roku 1993. Od roku 2001 celoslovenské Grémium kládlo zvýšený dôraz na regionálne zastúpenie a regionálnu koordináciu MNO. Sociálne MNO rešpektovali tento vývoj, ale vzhľadom na svoje potreby sa na výročnej konferencii 19. júna 2001 v Sielnici dohodli nasledovne:

  • chcú mať naďalej svoju nezávislú a neformálnu platformu, ktorou bude SocioFórum (namiesto pôvodnej sekcie),
  • chcú byť súčasťou širokej koalície MVO na Slovensku a hlásia sa ku Grémiu tretieho sektora, resp. k jeho následníkom.


Základným poslaním
SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. SocioFórum vykonáva advokačné aktivity najmä v prospech MNO, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti.


Ciele platformy:

  • dosiahnuť rovnoprávne postavenie neštátnych poskytovateľov a ich klientov v prístupe ku službám a k verejným zdrojom, určeným pre tieto služby
  • usilovať o vytvorenie takých podmienok pre prístup k verejným zdrojom EÚ, ktoré budú rešpektovať základné pravidlá činnosti a hospodárenia MNO
  • podporovať reformu systému sociálnych služieb a transformáciu služieb sociálnych zariadení najmä šírením informácií, nových poznatkov a iniciovaním diskusií
  • aktivizovať regionálne skupiny SocioFóra a podporovať (informačne) ich účasť na analýze potrieb obyvateľov územia a plánovaní rozvoja sociálnych služieb.

Stanoviská a aktivity SocioFóra pripravuje Výbor SocioFóra, ktorý je splnomocnený prijímať rozhodnutia v mene platformy. V prípade personálnych nominácií výbor informuje členov o svojom návrhu a žiada o námietky alebo výhrady voči nominantovi. Ak nie sú, nominácia sa považuje za schválenú. Diskusie členov výboru aj členov platformy prebiehajú väčšinou elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , do diskusie môžu prispievať iba členovia. 

 

SocioFórum ako strešná organizácia združujúca mimovládne neziskové organizácie (MNO) pôsobiace v sociálnej oblasti vytvorila v roku 2021 strategické dokumenty, ktoré majú prispieť k efektívnemu fungovaniu a riadeniu organizácie. Zároveň členské organizácie SocioFóra sa stotožňujú s princípmi uvedenými v Etickom kódexe.

Jedná sa o dokumenty:

ETICKÝ KÓDEX

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

STRATÉGIA FINANČNEJ UDRŽATEĽNOSTI

Uvedené strategické dokumenty vznikli v rámci aktivít projektu: „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík", ktorý je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

SocioFórum je členom EASPD (The European Association of Service Provider for Persons with Disabilities) a Koalície pre deti Slovensko

 

easpd   koalicia

 

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Záhradnícka 70

821 08 Bratislava

e-mail: socioforum(zavináč)socioforum.sk

 

 

Nezávislá platforma SocioFórum

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...