Nezávislá platforma SocioFórum vznikla v roku 2001 na

konferencii v Sielnici ako odpoveď na ukončenie činnosti Grémia tretieho sektora. Jedným z jej hlavných cieľov bolo a stále zostáva sieťovanie MNO pôsobiacich v sociálnej oblasti a presadzovanie ich záujmov voči národným orgánom štátnej správy, samospráve a parlamentu. Organizačnú podporu platforme (zriadenie a prevádzka internetovej stránky, organizácia stretnutí výboru, príprava výročných konferencií, regionálnych seminárov a cielených nátlakových akcií) zabezpečovala nadácia SOCIA.

Po desiatich rokoch činnosti, v decembri 2011, účastníci výročnej konferencie SocioFóra v Poprade rozhodli, že dovtedy neformálna platforma sa zaregistruje a získa právnu subjektivitu. Vzniklo občianske združenie, ktorého členmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie, pôsobiace v sociálnej oblasti. Iným a subjektom aj verejnej správe ponúkame účasť na báze pridruženého členstva.


Naše poslanie

Chceme motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú ľuďom v sociálnej núdzi, chudobe a sociálnym skupinám, ohrozeným vylúčením zo spoločnosti. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia.


Naše aktivity

 • Obhajoba a podpora oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú v oblasti
 • sociálnych služieb
 • sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
 • komunitnej práce
 • občianskej advokácie
 • služieb a aktívnej politiky zamestnanosti
 • vzdelávania a kontinuálnej prípravy a podpory odborných pracovníkov a dobrovoľníkov
 • Otváranie nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu
 • Podpora reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku


Čo získate členstvom v SocioFóre

 • Dobré príklady MNO a mimoriadne osobné aktivity ich predstaviteľov
 • Expertízne, vzdelávacie, publikačné a informačné služby pre členov
 • Zastupovanie členov voči orgánom verejnej správy a parlamentu (napr. nastavovanie financovania pre poskytovateľov sociálnych služieb)
 • Zastupovanie v strešných medzinárodných organizáciách (EASPD, EUROCHILD...), sprostredkovanie pravidelných informácií z Bruselu (zákony, trendy, grantové výzvy), možnosť prístupu k najväčším databázam strešných organizácii v Európe a tak možnosť vytváranie zmysluplných medzinárodných partnerstiev (napr. pri podávaní spoločných projektov, presadzovaní spoločnej agendy a pod.)
 • Sieťovanie organizácií pôsobiacich v širšom priestore sociálnej pomoci (nie len v sociálnych službách) na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • Členovia získavajú paletu podporných služieb.
 • Stanete sa súčasťou skupiny excelentných organizácií a odborníkov, ktorí formovali jednotlivé témy v sociálnej oblasti za posledných 20 rokov

 

Ako sa stať členom

Na internetovej stránke SocioFóra (www.socioforum.sk) nájdete registračný formulár. Po jeho vyplnení a zaslaní na uvedenú adresu výbor potvrdí Vaše členstvo. Kontakt je uvedený v prihláške.

 

Členstvo v nezávislej platforme SocioFórum má tieto formy:

Riadne členstvo

Pridružené členstvo

Riadnym členom SocioFóra môže byť právnická osoba s právnou formou mimovládnej neziskovej organizácie , ktorá pôsobí v sociálnej oblasti a je stotožnená s poslaním a cieľmi občianskeho združenia, ktorá sa chce aktívne zúčastňovať na jeho aktivitách.

Pridruženým členom SocioFóra môže byť fyzická osoba, ktorá pôsobí v sociálnej oblasti, a/alebo je stotožnená s poslaním a cieľmi občianskeho združenia a chce sa zúčastňovať na jeho aktivitách.

Členstvo v občianskom združení vzniká prijatím záujemcu o členstvo členmi výboru na základe písomného prejavenia záujmu/prihlášky.

Člen (riadny a pridružený) občianskeho združenia má nasledovné práva:

- má právo byť informovaný o činnosti občianskeho združenia a rozhodnutiach výboru dohodnutým spôsobom

- má právo byť pozývaný a zúčastňovať sa akcií organizovaných výborom

- má právo diskutovať a otvoriť diskusiu na e-mailovej konferencii platformy, má právo podávať námety a sťažnosti výboru a žiadať stanovisko

Riadny člen má právo voliť členov výboru/orgánov a byť volený do výboru/orgánov združenia.

Pridružený člen nemôže voliť a byť volený do výboru/orgánov združenia.

Člen občianskeho združenia má povinnosť: dodržiavať jeho stanovy, aktívne sa podieľať na jeho práci a napĺňaní jeho cieľov podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností

Práva a povinnosti riadnych členov, ktorými sú právnické osoby, sú realizované prostredníctvom ich predstaviteľov/štatutárnych zástupcov alebo nimi splnomocnených osôb.

Práva a povinnosti pridružených členov sú realizované priamo týmito osobami.

Výšku členských príspevkov, jeho zmeny a lehoty splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie a rozhodnutie je zapísané v zápisnici z valného zhromaždenia združenia.

 

Valné zhromaždenie v septembri 2015 stanovilo výšku členského poplatku pre riadneho člena 20 Eur a pre pridruženého člena 15 Eur. 

Takto schválený ročný členský príspevok začínajú platiť členovia od/na rok 2016. 


Download this file (Prihlaska_Pridruzeny_clen_SocioForum.doc)Prihláška_Pridružený člen 26 Kb
Download this file (Prihlaska_Riadny_clen_SocioForum.doc)Prihláška_Riadny člen 28 Kb

 

Posilňujeme organizácie – Skvalitňujeme služby klientom